Teamutveckling – GDQ

Integrerad 7-stegsprocess för gruppdynamiskt utvecklingsarbete.

1 team b

Bygger på Dr Susan Wheelans Integrative Model for Group Developmen (IMGD) och Group Development Questionnaire – GDQ.

Detta är en vår idé om en önskvärd process (en integrerad modell grupputveckling) för lärande och utveckling över tid. Självklart kan processen designas annorlunda beroende på vilka behov uppdragsgivaren har. Så är de med alla våra metoder. Kanske är det så att man skall komplettera med dialogprocesser om något speciellt ämne, Kanske skall vi tillsammans skapa ett långsiktigt program med kombinationer av Action Learning och GDQ. Vi är självklart öppna för dialog om organisationens speciella förutsättningar och uttalade behov.

Här följer nu en kort beskrivning för varje fas i detta exempel på arbetsgång.

1. Inledande fas: 3-4 timmar på arbetsplatsen. Gruppen träffas med konsult och får en kort introduktion om den process som de skall delta i. Första GDQ genomförs och analyseras till Teamdagar A. Starka och svaga sidor samt förslag till förbättringar inventeras från varje gruppmedlem enskilt och läggs in i GDQ-diagnosen.

1 team ut2. Teamdagar A: 2 dagar. Utfallet av GDQ redovisas och analyseras. Gruppmedlemmarna och gruppen samtalar om grupprofilen, subskaleanalyser och redovisade starka och svaga sidor. Dialogen skall resultera i förståelse för den gruppdynamiska nivå som gruppen agerar inom och beslut om en delad vision för gruppen, några faktorer som gruppen vill arbeta med under Utvecklingsfas A, m.m. Analysen utgör en relativt detaljerad beskrivning av svaga och starka sidor. Båda dagarna behövs för att analysen inte bara skall bli ett testresultat i mängden av alla andra tester som finns. För att GDQ skall kunna vara en del av begreppet Lärstyrd Utveckling är det viktigt att vi ägnar oss åt en introspektiv dialog både när det gäller grupp och gruppmedlemmar.

  • Analysen av gruppens dynamiska utvecklingsnivå diskuteras
  • Starka och svaga områden identifieras genom GDQ och hanteras i en lösningsinriktad gruppdialog.
  • Gruppdynamiska övningar genomförs och följs upp med lärande dialog
  • Mål för gruppens utveckling diskuteras och tydliggörs
  • Handlingsplan för gruppdynamisk utveckling skapa

3. Utvecklingsfas A: (minst 3 månader) Gruppen utför sina uppgifter som vanligt men ger akt på den gruppdynamiska utvecklingen. Det måste vara OK att stanna upp i sina uppgiftsorienterade aktiviteter och samtala om vad som händer i gruppen och hur olika händelser är relevanta med de mål som har satts upp i fasen Teamdagar A. Gruppens möten måste till viss del handla om det gruppdynamiska utvecklaingsarbetet  i en omfattning som inte i allt för hög grad “stör” gruppens arbetsprocesser. Varje medlem dokumenterar genom s.k. lärlog. Möjligheter till handledning via nätbaserad lärplattform finns under denna tid.

4. Teamdag B: En dag då vi gemensamt följer upp erfarenheterna från utvecklingsfas A. Vi synliggör dilemman som funnits under gruppens utvecklingsarbete och skapar medvetenhet om hur dilemman påverkat den gruppdynamiska utvecklingspotentialen. Aktiviteterna resulterar i en tydlig strategi för utveckling av gruppens effektivitet och produktivitet som bygger på lärdomarna hittills. Nya beslut om handling tas, strategier utformas, m.m.

5. Utvecklingsfas B: (minst 2 månader) Gruppen fortsätter att utföra sina uppgifter men lägger nu ännu större vikt på att synliggöra hur gruppmedlemmarnas och gruppens beteende motsvarar de mål som gruppen satt upp. Medvetenheten om den gruppdynamiska utvecklingen skall vara stor. Behovet av träffar på hemmaplan som är speciellt avsatta för samtal om den gruppdynamiska utvecklingen kommer att variera från olika grupper. Vissa kan klara denna dialog genom att avsätta tid på redan planerade möten.

6. Ny GDQ: En ny GDQ genomförs.

7. Uppföljningsdag: Det nya resultatet redovisas. Lärdomarna sammanfattas och en handlingsplan för framtiden görs. Nya beslut tas. Eventuella behov av externa stödinsatser synliggörs.

Självklart kan de bli så att olika omständigheter som kräver kompletterande konsultinsatser blir synliggjorda. Då blir det fråga om att ta en separat dialog om eventuella insatser som kan anses påkallade. Det görs upp i särskild ordning.

Share Button