Översikt – Vad gör vi?

Insatser av betydelse skapar betydelse – för utveckling!

1 vad gör viSmå och kortare insatser begränsade till små delar av en organisation skapar inget förändringstryck. Det händer nästan ingenting hållbart över tid. Utveckling av betydelse för långsiktiga resultat måste därför verka i större delar av organisationen och finnas där över tid.

Action Learning Partner är ett fåmansbolag men har ett brett nätverk av kompetenta människor som går in och kompletterar eller stöttar upp. Olika helhetsperspektiv blir därför relativt enkla för oss. Att vi är få innebär att allt som presenteras under denna rubrik inte sker samtidigt – om inte samarbetsteam rekryteras ur vårt professionella nätverk. Vi väljer noga våra uppdrag och under olika tidsperioder dominerar något av det vi gör över annat görande. Att det är så innebär att vi måste ha en framförhållning. Vill du skapa samarbete är det bra om du också har det.

Programorienterat samarbete över tid

Vi engagerar oss helst i samarbeten som baserat på en programsyn och har en varaktighet över tid. Med program menar vi en serie insatser som kompletterar varandra. Aktiviteter som bygger på varandra i en önskvärd riktning med gemensamma mål. Insatser som främjar lärande och utveckling på individ- grupp- och organisationsnivå – Lärstyrd Utveckling.

Inspirationsinsatser

Trots att vi sällan bokar enskilda föreläsningar om diverse ämnen som just nu kan vara populära att ”prata om” genomför vi inspirations- och presentationsträffar på uppdrag. Det skall då handla om att inspirera en aktivitet som rör Lärstyrd Utveckling.

Bygger, genomför och utvecklar Action Learning Program

Vi har skapat olika former av Action Learning program och fortsätter med det. Action learning skapar processer i vilka människor lär med och av varandra genom att tackla verkliga dilemman eller ta vara på verkliga möjligheter till utveckling. De gör det i realtid och på sina arbetsplatser. Denna pedagogiska ryggrad praktiserar små grupper av medarbetare över tid som då de lär genom att tillsammans reflektera över gjorda erfarenheter. I Action Learning program inbegrips också ledning och andra aktörer i organisationen.

Exempel på Action Learning program vi varit ansvariga för eller drivande i är: Valideringsutbildning till förskollärare, Valideringsutbildning till Fritidsledare, Skolutveckling i grundskolan, Rektorsutveckling, Utveckling av kommunal fritidsgårdsverksamhet, Lärande som drivkraft i kommunalt utvecklingsarbete, Skolutveckling i Gymnasieskolan och i eftergymnasial yrkesutbildning. Utveckling av unga vuxnas möjligheter att ta makt i sitt vardagsliv i Palestina och i Sverige.

Stefan Bergstrand har som doktorand studerat Action Learning på University of Manchester och sitter också i steering committe för Revans Academy of Action Learning and Research på samma universitet. Där pågår ständigt utvecklingsarbete när det gäller etablering av Action Learning Program. Vi vågar säga att vi ligger i framkant när det gäller implementering och utveckling av Action Learning som ett viktigt element för Lärstyrd Utveckling.

Gruppdynamiskt lärande och utveckling

Då den lilla gruppen anses som betydande i Lärstyrd Utveckling är arbete med gruppers dynamik en viktig del av vårt erbjudande. Aktuell forskning av bland andra Susan Wheelan visar att en betydande andel av alla grupper som formas i olika arbetsprocesser underpresterar ganska rejält. De fastnar i utvecklingsdynamiska nivåer som hindrar den att bli effektiva team. Vi har kompetens att arbeta med gruppers dynamiska utvecklingsprocess för att bli effektiva team.

Ledarskapsutveckling.

Action Learning är ett bra förhållningssätt när det gäller att utveckla ledare i sitt ledarskap. De lär med och av varandra i förhållande till ett eget och kollektivt utvecklingsarbete när det gäller sin ledarroll. Det skapar en lärstyrd utveckling av ledarrollen. Just denna praktik av Action Learning är mycket utbredd i hela världen- Också i viss mån i Sverige men det finns utrymme för expansion. Action Learning Partner har Stefan Bergstrand som får anses ha mycket erfarenhet inom detta område och deltar i internationellt utvecklingsarbete när det gäller Action Learning.

Reflekterande praktik. Aktionslärande handledning (grupp och individ)

Action Learning i ledarprogram brukar ofta vara en del av större program i hela organisationer. Ett aktuellt exempel är en kommuns fritidsverksamhet. Att lära med och av varandra är också en bra metod för grupphandledning. Människor med samma typer av dilemman ges möjligheter att tillsammans med en erfaren samordnare i lärsamtal fokusera på sin yrkes/uppdragsrolls dilemman. Finna lösningar på dilemman och lära genom reflektion individuellt eller i en mindre grupp. Action Learning Partner har mångårig erfarenhet av lärande samtal I Action Learning. Att använda tekniken på individuell handledning har visat sig vara ytterst effektiv. Sådan handledning har vi arbetet med när det gäller ledare och andra aktörer i arbetsroller och som studerande.

Folkbildning

Stefan Bergstrand kommer nu tillbaka till konsultarbete från ett lärarjobb. Som utvecklingsansvarig lärare på en folkhögskolas yrkesutbildningar var han drivande i etablering av ett Centrum för Välfärdsarbete utvecklades inom ramen för det såväl fritidsledarutbildning som utbildning till behandlingspedagog. Verksamhetsidén var holistisk och byggde på att folkbildningen gör skillnad genom att inte bara utbilda utan att gripa in i hela det verksamhetsområde inom vilka man driver utbildning. Det kan innebära arbetsplatsförlagt lärande, lärande arbetsplatser, ledarutveckling och verksamhetsutveckling i gemensamma lärande processer – Det är folkbildningsmässigt!

Vi har ett brinnande intresse för att vara med i en nödvändig utveckling av folkbildning på såväl folkhögskolor som i studieförbund. Följ gärna bloggen och bli en besökare på denna hemsida som känner dig välkommen tillbaka. Mer och spännande initiativ kommer när det gäller folkbildning som gör skillnad för lärande och utveckling.

Validering

Vet du att alla har rätten att få sin kunskap, sina färdigheter och kompetens synliggjord och bedömd i förhållande till formella utbildningsmål. Det kallas för validering.

Action Learning Partner är för närvarande involverad i två valideringsprocesser inom yrkesutbildning i Välfärdsarbete. Fritidsledare och Behandlingspedagoger. Vi har också deltagit i ytterligare en valideringsutbildning av fritidsledare. Stefan Bergstrand har varit verksam som koordinator för Action Learning i en valideringsutbildning av barnskötare som studerade till Förskollärare på Borås Högskola. Han var också med och skapade och genomförde den pedagogiska ramen för denna valideringsutbildning

Action Learning Partner ligger i framkant när det gäller program för validering, formativa valideringsutbildningar.

Share Button