Lär- och arbetsstil

Skillnader kan skapa ökad effektivitet

1 lärFör att gemensamt arbete med lärstilar skall fungera som ett verktyg inom Lärstyrd Utveckling är det inget vi erbjuder enskilda personer på kurser eller liknande. För oss är arbetet med att förstå varandras skillnader och ta vara på olika individers styrkor något som hör till arbetsgruppens, ledningsgruppens eller teamets utveckling. Det är genom att förstå varför vi hanterar uppgifter och förutsättningar i arbetsvardagen på olika sätt vi också kan skapa samarbetsformer där alla i arbetsgruppen ges utrymme för sina styrkor och stöd för att utveckla mindre starka sidor.

Lärstilsanalys kan man arbeta med på olika sätt. Vad som är gemensamt för de flesta olika arbetsgångar är att:

 1. Alla i arbetsgruppen/teamet ges grundläggande information om betydelsen av lärstilar för hur man hanterar information, löser en uppgift och hur man samarbetar med andra och hur detta påverkar gruppens dynamik och förmåga att lösa uppgifter
 2. Genomföra analys av gruppmedlemmarnas lärstilar
 3. Jämföra och skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån skillnader och likheter i gruppen.
 4. Öva upp förmågan att identifiera vilka lärstilspreferenser, i vilka kominationer som främjar lösningen av en specifik uppgift.
 5. Skapa förutsättningar för att hantera likheter och olikheter som styrkor i gruppen.

Med dessa fyra utgångspunkter ger vi här exempel på en arbetsgång som Action Learning Partner kan erbjuda er organisation. Det är en fördel om flera olika team i samma organisation kan medverka samtidigt.

Dag 1: Skapa kunskap om lärstilar i gruppen

 • Introduktion om lärandets förutsättningar i för gemensam utveckling.
 • Arbeta med Min Lärstil, Arbetsbok.
 • Dialog om olika typer av lärande.
 • Grupparbete om kärnan i olika lärstilspreferenser.
 • Redovisning och genomgång av den kontinuerliga lärcykeln (Kolb)
 • Analys och synliggörande av varje deltagares lärstil och vilka livsstilsmönster som finns i gruppen.
 • Övningar.

Dag 2: Att arbeta med sin och andras lärstilar

 • Backspegel
 • Dialog om karaktäristiker för respektive lärstilspreferens
 • Hur påverkar skillnader gruppens samarbete, dynamik och resultat?
 • Samarbete om att stärka deltagarnas underförsörjda lärpreferenser
 • Gemensamt arbete med att utveckla arbetsplaner för hur arbetsgruppen/teamet skall arbeta för att skapa synergi av det faktum att det finns skillnader i gruppen.
 • Gruppmedlemmarnas individuella åtaganden om utveckling och förändring
 • Gruppens gemensamma åtagande om utveckling och förändring

Lärprocess i praktiken

Mellan dag 2 och dag 3 genomförs de förändringar som blir följden av gruppmedlemmarnas individuella åtagande och åtagandet som gruppen som helhet gjorde. Alla medlemmar observerar, dokumenterar och reflekterar. Tidomfattning minst 3 månader.

Dag 3: Utvärdering och uppföljning, nya mål och handlingsplaner

 • Deltagarna ägnar en dag åt att utvärdera handling och analysera om önskvärda förändringar har skett.
 • Dialog om hur vi skall följa upp den utveckling som har synliggjorts i utvärderingen.
 • Nya och långsiktiga mål för ökade synergieffekter i gruppens samarbete ställs upp.
 • Målen transformeras till milstolpar och handlingsplaner.

Självklart anser vi att arbetet med lärstilar i arbetsgrupper och team med fördel kan kombineras med andra metoder i och verktyg inom begreppet Lärstyrd Utveckling.

Share Button