Handledning

Lärstyrd Praktik – en variant av Action Learning

1 handleningVi har kompetensatt omvandla våra kunskaper och våra färdigheter i Action Learning till lärstyrd handledning. En form för handledning som skapa kraftfulla utvecklingspotentialer. Action Learning bygger på att människor som delar likartade erfarenheter lär med och av varandra och samtidigt gör någonting år saker som är av betydelse för dem. Kraften i den lilla gruppen är viktig i Action Learning

Det innebär att det inte kan finnas någon Action Learning Handledning. Däremot ger många års erfarenheter av att arbeta med det lärande samtalet i Action Learning Program kompetens att utveckla lärstyrd handledning – vi kallar handledningsformen för Lärstyrd Praktik och den kan t.ex. omfatta:

  • Individ i behov av lärstyrd utveckling i sin yrkesroll.
  • Ett mindre antal nyckelpersoner som har behov av att bli effektiva i förhållande till sitt uppdrag.
  • Mindre personalgrupper som arbetar med verksamheter som skapar behov av reflektion och att utvecklas enskilt och i gruppen genom lärande och handling.

Handledningen bygger på att:

  1. skapa förståelse för händelser, dilemman eller behov,
  2. hjälpa att tänka om möjliga handlingar som relaterar till aktuella dilemman,
  3. utmana invanda tankemönster som hindrar utveckling,
  4. främja utveckling av handlingsplaner och
  5. Uppmana till handling och lärande.

Detta sker genom att kompetenser som är viktiga i Action Learning som t.ex. frågekompetens och frågeinsikt fokuseras. Läs mer här om arbetsgången i Lärstyrd praktik.

Action Learning Partner kan i en viss omfattning ta uppdrag att arbeta med vår handledningsform; Lärstyrd Praktik. Varje uppdrag startar med en dialog om mål, inriktning och omfattning. OBSERVERA! Att detta är en handledningsform som främjar lärstyrda handlingar och på sikt lärstyrd personlig utveckling genom ett aktionslärande förhållningssätt. Det få absolut inte förväxlas med mer terapeutiska möten.

Vi tycker att det är viktigt att uppdrag föregås av en noggrann dialog. Ta gärna kontakt för att starta en lärande dialog om Lärstyrd Praktik kan vara något för dig/er.

Share Button