Föreläsning. Inspiration

Det gäller att skapa obalans?

1 inspirationStefan Bergstrand är en erkänt inspirerande lärare på folkhögskola och föreläsare i olika sammanhang. Genom att kombinera levande berättelser med teori och helhetsperspektiv och ambitionen att lära med och av deltagarna skapas interaktiv dialog, energi, kunskap och engagemang. Lärtillfällen blir ofta ytterst inkluderande lärtillfällen. Lärtillfällen som innefattar lärande dialoger och som därför skapar insikt och fördjupad förståelse till föreläsningens tema. Våra lärtillfällen är omtumlande. Skapar både entusiasm och att antaganden och föreställningar om hur saker är kommer i obalans. Det öppnar för lärande som kan komma igång om aktiviteten följs upp.

Vi tror inte att verkligheten förändras så där jättemycket genom att medarbetare eller ledare deltar i ett event med en aldrig så duktig föreläsare. Det finns många belägg för att mycket rinner av, när man kommer hem till bevarandekulturerna på arbetsplatsen. Dessutom fungerar oreflekterat erfarenhetslärande så att man sorterar in erfarenheten (i detta fall föreläsningens innehåll) i kategorier man redan har utvecklat tankemönster om. Det man har förstått i budskapet är alltså saker som ansluter till tankar man redan hade. Vad har då hänt frågar vi oss?

Ibland är föreläsningsevent designade så att det finns något för alla. Detta är inte bara en tillfällighet utan en ytters medveten uppläggning som bygger på kunskaper om hur vårt oreflekterade lärande fungerar. Ibland radar man olika föreläsare (inte sällan kändisar) på varandra i 45-minuterpass. Utvärderingar som är utförda direkt vid avslutning av en föreläsningsevent bevisar en rent av religiös stämning men också att deltagarna har uppfattat helt olika budskap. Forskning om inlärning visar att de lyssnade på olika saker beroende på vilka föreställningar och antaganden som gäller för dem. Alla kursdeltagare får alltså sina favorittankar bekräftade från personer som betraktas som aktoriteter på något område. De få undersökningar som gjorts på långsiktiga effekter visar att det inte hände så där jättemycket på jobbet som en följd av föreläsningen. Det blev en häftig upplevelse – inte så mycket mer. Det kan vara väl så bra att arbetskollegor ges häftiga upplevelser att dela. Helt OK men vi skall nog inte förväxla det med lärprocesser.

Medvetna lärprocesser som skapar nya mentala modeller och nya handlingsmönster startar för det mesta genom att inarbetade tankemönster utmanas. Alltså att det skapas lite oro, obalanser. Det är först i lagom kaos – lite obalans – som ambitioner om att komma i balans växer. Då etableras behov av medvetna erfarenhetsbaserade lärprocesser. Det är i sådana som förändrade tankemönster ger en möjlighet att ändra handlingsmönster. Det skapar förutsättningar för engagerat Lärstyrd Utveckling.

Vi åtar oss föreläsningar och inspirationshalvdagar eller dagar då vår insats är en medveten del av en betydligt mer omfattande ambition än att skapa en upplevelse för medarbetarna under någon dag.

Slutet på aktiviteterna är, oavsett om vi arbetar med heldag eller halvdag, att samtala om handlingsperspektiv och att deltagarna gör någon form av åtagande om förändrad handling som en följ av sin nuvarande förståelse (Vi utgår från att deltagarnas förståelse innan lärtillfällen har blivit en dåvarande förståelse).

Här följer några exempel på inspirations- och lärtillfällen som vi kan arrangera:

Lärande i Arbete

Att omsätta lärdomar på jobbet – Learning Transfer

En halvdag som inspirerar till fortsatt reflektion om hur effektivt vi egentligen arbetar och hur ineffektiva vi är när det gäller att omsätta lärdomar i handling. Aktiviteten landar i svar på frågan hur vi kan utveckla lärande som energi för utveckling på individ- grupp och organisationsnivåer.

Att växa genom lärande

Halvdag om hur samarbetslärande på jobbet skapar förändrade relationer som inkluderar fler och skapar energi för utveckling på att bli bra på det som är viktigt.

Att lära med och av varandra – Action Learning

Beroende på om träffen skall inspirera tankar om att öppna upp för Action Learning eller att verkligen starta Action Learning aktiviteter designas en spännande halvdag eller en dag som rubbar deltagarnas antaganden och föreställningar och ger inspiration till att skapa mer erfarenheter om detta med att lära med och av varandra.

Transformativt ledarskap – ett lärande ledarskap för utveckling och förändring

Ledares invanda tankemönster utmanas rejält. Genom lärande dialog skapas stegvis, under en heldag, insikter om behovet av förändrade tankemönster, personlig utveckling och handlingsmönster som främjar medarbetarnas lärande och utveckling.

Gruppen som arena för Lärstyrd Utveckling

Utveckla grupper till effektiva team.

Beroende på sammanhang och planer för fortsatt arbete med teamutveckling planeras en halvdag eller en heldag. Dagen ruskar om deltagarnas föreställning om sitt samarbete i arbetsgruppen eller i ledningsgruppen men skapar också ambitioner om utveckling av samarbetsrelationer och samarbetsformer.

Skillnad som skapar skillnad gör skillnad

En heldag med spännande perspektiv på hur olikheter i gruppen tillsammans med mänskliga ”ojämnheter” som avund, konkurrensattityd och annat på den sociala spelplanen skapar bromsar för effektivitet och uppgiftsorientering. Också en dag som inspirerar till att släppa på bromsarna och öka kunskaper om hur skillnad gör skillnad vinna insikt om behov av förändrat beteende.

Välfärdens arbete

Välfärd – mer än bara skola, vård och omsorg

En heldag för medarbetare inom välfärdsarbetet som skapar djupare insikter om betydelsen av det egna agerandes som välfärdsaktörer. En insikt som startar i att vi vidgar begreppet välfärd till beskrivningar om människor som individer och grupper och välfärd som deras möjligheter och kapacitet att skapa och uppleva makt och betydelse i sitt eget vardagsliv. Oavsett vilket behov av stöd man har. En dag om att bygga relationer som skapar välfärd, att i bemötande gestalta välfärden och att arbeta med utveckling av välfärden – i det lilla och i det stora.

Community Work – ett förhållningsätt som skapar välfärd

En halv till en dag om ett förhållningssätt till välfärd som gör skillnad – Community Work. Nyttigt att förstå för människor som arbetar med människor. Särskilt för socialarbetare, fritidsledare, personal i öppet behandlingsarbete, förtroendevalda och medlemmar i NGO:s och folkrörelser, m.fl. Teori varvas med berättelser om praktiker och övningar som skapar förståelse. Syftet med dagen är att skapa engagemang för ett förhållningssätt till människors behov att bygga kapacitet att ta makten i sina vardagsliv – för unga, för människor i miljonprogrammets bostadsområden och för olika grupper i samhället.

Utveckling som en lärande process

Kickstart på ambitioner om att utveckla verksamheten. Här kan vi bidra till att deltagarna anlägger ett lärande perspektiv på sina ambitioner att utveckla verksamhet. Vi övertygar om att bara människor som utvecklas kan utveckla. Vi skapar insikt om att utveckling inte handlar om att införa en ny modell utan om att bygga kapacitet hos individer och grupper om att göra utveckling till en arbetsuppgift.

Folkbildning

Action Learning Partner kan vara just en partner för Folkbildningen, då främst för folkhögskolan. Många av de teman som presenterats ovan är möjliga att implementera som en del av utbildningsinsatser på Folkhögskola. Inte minst i de utbildningar som fokuserar yrken för arbete med människor. Då menar vi socialpedagogiska utbildningar, fritidsledarutbildning, behandlingspedagogutbildning, m.fl.

  • Att arbeta med välfärdsbegreppet kan vara ett tema
  • Lära att lära ett annat i en tid då många får allts svårare att definiera folkbildningens särart
  • Action Learning som en pedagogisk ryggrad i folkhögskolestudier kan vara ett tema.
  • Community Work har en given plats på t.ex. fritidsledarutbildningar
  • Lärstilsarbete och möjligheterna att utveckla goda lärprocesser med stöd av skillnader mellan studerande är något som bör vara en viktig del av folkhögskolestudier som är mycket grupporienterade.
  • Gruppdynamisk utveckling är också ett område som känns självklart i Folkhögskolan.

Vi är intresserade av att bygga relationer med Folkhögskolor i olika delar av landet. Vi kan tänka oss att bidra med lärprocesser genom återkommande heldagsaktiviteter eller flera dagars aktiviteter. Ta gärna kontakt för dialog om samarbete.

Medverkar bara med insatser som blir en del av ett lärande sammanhang!

Detta var en presentation av möjligheter att anlita oss för inspirationsdagar och föreläsningar i organisationer, förvaltningar, företag och i folkbildningen. Vi vill framhålla att sådana aktiviteter måste vara en del i en mer betydande strategi att väcka engagemang för en önskvärd utveckling eller en inledning på konkreta utvecklingsambitioner som avses att ”sättas i sjön”. Vår medverkan när det gäller folkbildningen, bör vara en del av pågående studier i ämnet eller som introduktion till att skapa lärprocesser om lärstrategier i folkbildningen och i pågående studier.

Vi har förmågan att skapa engagemang men vill inte bidra till att tända eldar som självdör av syrebrist.

Share Button