Verksamhets utveckling

Action Learning gör skillnad.

Action Learning Partner kan skapa skillnader som gör skillnad genom aktionslärande verksamhets-utveckling. Det gör vi genom att tillsammans med uppdragsgivaren främja att utveckling av verksamheten. Det viktiga lärandet och utvecklingsarbetet blir växelverkande delar i ett Action Learning Program som skapar hållfast Lärstyrd Utveckling.

Inom arbetslivsforskning betraktas det som en självklarhet att verksamhetens utvecklingspotential är stark relaterad till medarbetarnas upplevelse av delaktighet och vilja att vara medansvariga. Action Learning Partner har förmågan att tillsammans med uppdragsgivare bygga aktionslärande strukturer där utvecklade människor utvecklar verksamhet.

Program som skapar ”kritisk massa”

Utveckling av verksamheten sker sällan genom att skapa små projekt som är begränsade till små delar av organisationen. Ofta är det mer effektivt att hitta förhållningssätt som engagerar en ”kritisk massa” av medarbetare. Nu är Action Learning Partner anhängare av idén av att växa organiskt – alltså att utveckling är en lärande process som ständigt skapar nya insikter, nya idéer och tydligare strukturer som skapar utveckling av verksamhet. Hur kan vi då påstå att utvecklingsambitioner redan från början måste omfatta många och stora delar av organisationen?

För det första handlar det om att en organisation är ett socialt system som består av många öppna delsystem. Strukturen är sammanhängande och vad som sker i ett delsystem påverkar andra delsystem. Alltså är det redan från början så att möjligheten för utveckling påverkas av flera delsystem och många människor.

För det andra är det många gånger bevisat att småskaliga projekt fungerar väl så länge de är just projekt. Vår egen utredning i ett samordningsförbund mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, m.fl. myndigheter visar att implementering av projektresultatet i den ordinarie verksamheten var ytterst blygsam. Olika forskningsrapporter berättar samma historia.

För det tredje skapar de olika, men starka, bevarandekulturer som verkar i en organisation starka drivkrafter att avvisa förändring. Om en stor del av organisationen lämnas ”orörd” och förväntas lära sig av andras (projektets) resultat så är bevarandekulturen intakt och motverkar, ofta mycket framgångsrikt, implementering.

Av dessa tre skäl anser vi att ambitioner att utveckla verksamheten måste omfatta hela eller stora delar av organisationen. Det innebär inte att man därför måste ”sälja” färdiga idéer och koncept och sätta på förhand bestämda metoder i sjön. Då har men enligt vår förståelse tagit ut fel kurs. Nej, att många blir engagerade innebär att möjligheten att skapa lärstyrd utveckling ökar. Om de som engageras ges möjlighet att i takt med sitt lärande och med upplevelse av att vara delaktiga så skapas effektivitet i utvecklingsarbetet. Att få vara med och göra avgörande val som en del av utvecklingsarbetet och få vara medansvariga för design, hasighet och metod i det gemensamma arbetet skapar engagemang och just ett medansvarsskap– Det är Organic Growth. Det vill säga att utvecklingen växer fram som en del av medarbetarnas förändrade förståelse, nya insikter och inte minst utveckling som individer och grupper. Då skapas en hållfast utveckling av verksamheten. Då skapas en kapacitet att lära och utveckla och utveckla. Action Learning är ett förhållningssätt som främjar Organic Growth.

Utveckling – en del av arbetet

Verksamhetsutveckling är i våra händer är därför mer en hållfast lärprocess än ett projekt. Det vi benämner som program för verksamhetsutveckling är just det. Vi betraktas verksamhetsutveckling som en del av ett ständigt arbete för skapande av kapacitet att ständigt skapa kvaliteter i förhållande till olika situationer i verksamheten. Det sker genom att etablera ett Action Learning Program tillsammans med andra lärstyrda insatser på individ, grupp och organisationsnivå.

Läs vidare under fliken Action Learningprogram om du inte redan har gjort det. Där kan du skapa en bild av hur det skulle kunna fungera om din organisation och Action Learning tillsammans skapar ett Action Learning program för verksamhetsutveckling.

Omfattande insats

Ett program för tydlig verksamhetsutveckling är mer omfattande än andra Action Learningprogram då det omfattar stora delar av organisationen. Från individ- till gruppnivå. Från olika delsystem till organisationen som helhet, Ledare på olika nivåer, stödfunktioner och mycket mer. Varför är en sådan omfattning viktig? Jo, därför att då verksamhetens utveckling är i fokus så inkluderas alla system som interagerar för att göra verksamheten möjlig.

Ta kontakt för dialog

Vad som kan presenteras i en text som redan är för lång är bara en bråkdel av det vi kan samtala om. Ta kontakt och bestäm ett möte. Välkommen!

Share Button