Tjänster

chaine

Sammanhållen strategi

Våra olika tjänster hänger samman med varandra. Vill du skapa en sammanhållen och lärstyrd utvecklingsstrategi genom att involvera stora delar av organisationen i realtid? Då kan det vara aktuellt med en kombination av insatser. Till exempel: Action Learning grupper med medarbetare och ledare, gruppdynamiskt utvecklingsarbete, arbete med lärstils- och arbetsstilsskillnader i olika arbetsgrupper, föreläsnings- och inspirationsinsatser och handledning. För oss är det i ett sådant sammanhang viktigt att betona att vi tror på Organic Growth som ett förhållningssätt i utvecklingsarbete. Det innebär i korthet att även utvecklingssatsningar som innefattar många händelser under en sammanhållen tid skall ge utrymme för att skapa växande i en omfattning och takt som utmanar – Inte skrämmer.

En sak i taget

Vill du skapa en mindre insats som du antar skall ge spridning i organisationen när det är genomförd? Ja, då skall du inte anlita oss.

Om du däremot vill skapa en långsiktig satsning i vilken man steg för steg agerar för att uppnå utvecklingsmål kan samarbete med Action Learning Partner vara aktuell. Kanske bygger då ambitionen på en analys av att ledning och ledningsstrukturer behöver förändras som en förutsättning för medarbetar och verksamhetsutveckling. Möjligen kan man då starta med ledarutveckling med Action Learning som pedagogisk ryggrad. Överlappande till sådana insatser kan, om insatserna ger önskat resultat, i ett senare skede andra insatser fasas in som milstolpar på vägen att nå uppsatta mål. Kanske finns det evidens för att grupper i organisationen inte arbetar tillräckligt effektivt i relation till sina uppdrag. Ja, då kanske det strategiska valet är att starta med gruppdynamisk utveckling. Det finns enligt vår uppfattning relativt många ingångar för en sammanhållen utvecklingsstrategi.

Helhet skapar delar, skapar synergi

Under denna flik finns beskrivningar om de olika tjänster som Action Learning Partner erbjuder. Alla är evidensbaserade och väl utprövade som viktiga delar i det helhetsperspektiv som vi benämner: LÄRSTYRD UTVECKLING. Det är helhetsperspektivet som har varit plattform för valet av verktyg och metoder. Inte tvärt om. De metoder vi arbetar med är alla metoder som passar ihop och skapar tydliga synergieffekter.

Hoppas du känner dig motiverad att klicka vidare och att du skall finna impulser som stämmer med dina tankar om hur du vill utveckla den organisation du ansvarar för eller arbetar i.

Share Button