Validering

Kunskap och färdigheter – informellt kan bli formellt genom aktionslärande valideringsprocesser.

valideringKunskap, färdigheter och kompetens som skapats på annat sätt (t.ex. i arbete) än i formella studier uppgraderas allt mer för att vara just vad de är – Kunskaper, färdigheter och kompetens och därmed möjliga att synliggöra och bedöma. Medarbetare med lång erfarenhet kan redan idag förbättra sina förutsättningar att skapa formell utbildningskompetens för det arbete de redan har.

Formella utbildningsanordnare får en allt större press från nationella och internationella beslutsfattare att omskapa sina utbildningsformer och arbeta med validering. Kunskaper och färdigheter har man oavsett hur man har tillägnat sig eller skapat dem. De flesta europeiska länder har anslutit sig till de beslut som driver fram att människors kunskaper skall kunna synliggöras, valideras och jämställas med formella utbildningsmål. Många kan visa att de redan har kunskaper motsvarande olika kurser i formella yrkesutbildningar och akademiska utbildningar.

Det finns både internationella och nationella ramverk för hur validering skall påverka människors möjligheter att få sina kunskaper erkända och att komma närmare att examineras i relation till olika utbildningsmål. I Sverige har Nationella kvalifikationsramverket (NQF) fastställts. Där är det överordnade begreppet läranderesultat definieras av kunskap, färdighet och kompetens dvs. det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad.

Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. De kan ha förvärvats i praktiska situationer i vardagsliv och arbetsliv eller i olika studiesituationer.

Färdighet är förmåga att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna beskrivs som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap).

Kompetens är förmåga att använda kunskaper och färdigheter, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar och självständighet är centrala begrepp.

Under de närmaste åren kan man förvänta sig att olika valideringsinsatser kommer att öka inom olika former av den formella utbildningen. Såväl i yrkesutbildningar som akademiska teoretiska utbildningar. Vi har sedan några år varit aktörer i valideringsinsatser. Våra lärandeprocesser med validering går betydligt längre än andras.

Action Learning Partner har tidigare utformat och deltagit i olika valideringsprocesser när det gäller yrkeskompetens. Vi är nu involverade i ett par valideringsutbildningar som under hösten 2013 är på planeringsstadiet. Det har tidigare handlat om att validera barnskötare mot förskollärarutbildning och skapa aktionslärande valideringsprocesser som gav deltagarna examina till förskollärare. Det har också handlat om att skapa liknande utbildning för fritidsledare som saknar formell utbildningskompetens.

 Våra tidigare insatser har varit och är fortfarande unika inom detta område. Det är de av det skälet att vi kombinerar validering med Action Learning. I stället för att fastställa en kunskapsnivå för att sedan skicka medarbetare på formell skolförlagd utbildning eller distansutbildning skapar vi aktionslärande valideringsutbildning. En slags formativ utbildningsmetodik som bygger på arbetsplatsen som en viktig lärande arena och att de studerande lär med och av varandra samtidigt som de i sitt arbete på sin arbetsplats utvecklar professionella kunskaper och beteenden.

För närvarande är två valideringsprocesser aktuella för Action Learning Partner. De beräknas starta under 2014. Det är fritidsledarutbildning tillsammans med Skarpnäck Folkhögskola och utbildning till Behandlingspedagog tillsammans med folkhögskolor som ar anslutna till sin organisation för kvalitetssäkring av sådana utbildningar – BALSAM. Även ett samarbete med Statens Institutionsstyrelse är aktuell genom relationen med BALSAM.

Aktionslärande validering är för oss ett kärnområde. Vi vill medverka att utveckla lärprocesser som tar människors reella kunskaper, färdigheter och kompetenser som utgångspunkt. Sådana utbildningsalternativ kan skapa bättre förutsättningar för kvalitet och utveckling inom välfärdsarbetet.

Ett annat skäl att göra detta till ett av våra kärnområden är att denna form av utbildning utmanar andra mer stelnande former av formell utbildningstradition. Det vill vi och gör gärna

Share Button