Vad kan vi?

Kunskaper, färdigheter och kompetenser skapas på riktigt.

vadkanvi

I stället för att satsa på korta insatser som är frikopplade från vardagens dilemman – korta kurser och föreläsningar – har vi utvecklat en mycket god färdighet och kompetens att bygga program för lärstyrd utveckling. Alltså tydliga strukturer i vilka lärande och utveckling på individ- grupp och organisationsnivå utvecklas i erfarenhets- och arbetsplatsbaserade lärprocesser då människor och grupper lär med och av varandra.

Vi tar tydligt ställning till Lärstyrd Utveckling av inidiver, grupper och organisationer. Vi vill bidra med processer som skapar kunskap, färdigheter och kompetenser.  Lära med och av varandra i stället för förmedlingspedagogisk utbildning.

För att skapa effektiva program som är designade i samarbete med uppdragsgivare och har en tydlig koppling till vad som upplevs som organisationens behov krävs bred kompetens. Den har vi och fortsätter att utveckla kompetens genom att lära tillsammans med uppdragsgivare och deras medarbetare.

Strategisk förmåga att bygga kapacitet för måluppfyllelse

Att bygga upp program för lärande och utveckling bör inte vara någon manualaktivitet. Tyvärr är det ofta så. Metoderna är klara och blir överordnade idéerna och behoven. Vi vill i stället, tillsammans med uppdragsgivaren, designa ett holistiskt program som innefattar aktiviteter som främjar Organic Growth – Det är vi bra på. Vi tror på att skapa delaktighet och medansvar och bygga med viss försiktighet. Vi har förmågan att ta vara på vad som skapas i löpande lärprocesser och bygga plattformar för vidare insatser. Vi tror inte på ”Buller-och-Bång-strategin då stora och färdigtänkta metoder redan föreskriver vilka aktiviteter som snabbt skall ta organisationen till framgång. Sådant leder sällan till just det. Vi har en strategisk förmåga att bygga kapacitet, att lära och utvecklas och på så sätt lära av utveckling på ett sätt som skapar ständiga utvecklingsperspektiv. Därmed byggs ett engagerat samarbete och en upplevelse av delaktighet som skapar medansvar bland olika aktörer hos uppdragsgivare.

Action Learning

Action Learning är en teori om människors lärande och handling lika mycket som en ytterst effektiv praktik om hur individer kan lära med och av varandra då de samtidigt tacklar verkliga dilemman eller tar vara möjligheter de anser viktiga att utveckla. Action Learning är en strategi för organisationer som vill göra arbetsplatsen till arena för effektivt lärande som skapar starka effekter i arbetsverkligheten. En strategi som också är mycket kostnadseffektiv.

Vi har kunskap och kompetens att implementera teorier och praktik så att arbetsplatsbaserat lärande skapar både lärande och utveckling. Det sker genom just  Action Learning. Våra erfarenheter om Action Learning sträcker sig 20 år tillbaka. Såväl som praktiker i många Action Learning program som i akademisk utbildning och forskning i hemlandet för Action Learning, England. Vi och vårt nätverk av duktiga personer har många års erfarenheter av att skapa, genomföra och följa upp Action Learningprogram

Lärstyrd praktik – handledning

Ibland skapar uppgifterna ett ganska stort gap mellan aktörens bild av vad som skall uppnås och den upplevelse hon eller han har av sin kompetens. Då är det mycket betydelsefullt att reflektera över sina kunskaper, sina färdigheter och sin kompetens som ofta är större an vad man tror. Lika viktigt är det att skapa personliga strategier för ökad kompetens. Det är då vi kan skapa arbetsformer för handledning med en eller flera medarbetare eller ledare. Lärstyrd utveckling är svaret på frågan hur. Då är handling och reflektion på handling en viktig handledningsform – Vi benämner den som Lärtstyrd Praktik. Vår handledningsform är stark besläktad med Action Learning principer och Action Learning metodik.

Grupputveckling – GDQ

Vi löser många uppgifter inom organisationer och företag genom samarbete i grupper. Arbetsgruppernas dynamiska utveckling avgör deras effektivitet. Mångåriga erfarenheter av grupputveckling inom formell utbildning, i arbetsliv och i organisationsliv och utbildning i beteendevetenskapliga ämnen skapar kompetens att arbeta med dr Susan Wheelans Integrativa Modell for Group Development, IMGD, kombinerat med diagnosmetodiken Grop Development Questionnaire, GDQ. Vi är certifierande konsulter.

Grupporienterat arbete är en vanlig arbetsform. Tyvärr har vi problem med effektiviteten. Etablerad forskning visar att individer underskattar sin egen kompetens och bedömer också andras kompetens som lägre än vad den faktiskt är. Det skapar problem med egna och gemensamma underprestationer. Dessutom är en betydande del av alla de arbetsgrupper som finns i organisationsliv och företag relativt okunniga om gruppers dynamiska utvecklingssteg och förstår inte varför gruppen underpresterar – skuldbelägger sig själva eller andra gruppmedlemar. Det bidrar till att många arbetsgrupper är långt från sin potential. Det är faktisk snarare så att de fastnat i olika gruppbeteenden som hindrar effektivitet. De blir bra på det som är mindre viktigt i förhållande till uppdraget. Att främja såväl personlig utveckling som grupputveckling är viktigt för att grupper i organisationer skall öka sin potential att klara sitt uppdrag. IMGD och GDQ är i våra händer redskap för att skapa effektiva team med medlemmar som förstår betydelsen av hur deras kompetens är kopplad till det egna lärandet och utvecklingen.

Kombinationer av kurs som en del av lärprocessen

I ett program som bygger på hållfasta lärprocesser skapas en medvetenhet om behovet att tillägna sig kunskap inom olika områden. Då kan det vara tid för att arrangera kurser som en del av en lärprocess. Man kan säga att det då blir lärande Just-in-Time istället för lärande Just-in-Case. Vi är bra på att analysera vad som bör bli aktuellt för sådana kurser, när det skall ske och hur de skall utföras. Vi har dessutom ett betydande nätverk av aktörer som kan bidra till god kvalitet i den bredd som kan krävas i sådana sammanhang. När vi vill arrangera kurser har vi en tydlig bild hur learning tranfer skall ske – bland annat är vi säkra på att kunskapsstoffet är efterfrågat för att öka förmågan att lösa en uppgift som känns angelägen att lösa och att det finns en struktur för att omvandla kunskapen till relevant agerande i arbete.

Dynamiska grupperspektiv – lärstilar och processroller

Samarbete mellan individer och i team är en komplicerad process som kräver att dynamiken utvecklas och blir effektiv. Förutom GDQ-analyser och det utvecklingsarbete som följer på det så har vi kompetens att utföra lärstilsanalys och arbeta med förståelse om skillnader i lär- och arbetsstilar. Dessutom kunskap och färdigheter när det processrolltänkande i grupper och andra pedagogiska redskap. Vi har förmågan att synliggöra att skillnader skapar skillnad som gör skillnad – SYNERGI.

Internationell horisont

Action Learning Partner har ett betydande nätverk med erfarna personer och företag som arbetar med Action Learning. Inte minst internationellt. I Action Learnings hemland England deltar vi i ständiga utvecklingsaktiviteter när det gäller arbetsformer för Action Learning. Stefan Bergstrand är en drivande medlem av Revans Academy for Action Learning and Research, The University of  Manchester när det gäller att skapa lärande samarbetsformer mellan akademiker och praktiker som är verksamma inom Action Learning.

Vi har också Internationella biståndsuppdrag. Nu är det fokus på Lärstyrd Utveckling för demokrati och fred i Palestina. På sikt också att agera partner för samarbete mellan palestinier och israeler. Målgruppen är unga vuxna – framtidens ledare i Palestina. I en nära framtid finns arbete med Lärstyrd utveckling tillsammans med organisationer i Afrikanska länder och i Latinamerika. Arbetet sker på uppdrag av Unga Örnars Riksförbund.

Share Button