Organic Growth

Människor som utvecklas och växer

organic growth-450x300

Förändringsarbete kan inte ensidigt beordras fram genom att det finns en tänkarnivå och en utförarnivå i organisationen. Det är en ytterst gammal föreställning som hör Taylorismen till. De flesta vet att olika förändringsinitiativ som har presenterats med färdigtänkta, stora ord, gester och broschyrer inte särskilt ofta skapar det engagemang som initiativtagarna önskat. Ändå är det inte ovanligt att  sådana tendenser lever kvar när man bestämmer sig för att sätta utvecklingsambitioner ”i sjön”. Ytterst ineffektivt!

Det visar sig ofta att en försiktigare attityd till utveckling vinner framgång. Det är att skapa plattformar av insikt och förståelse för individer att växa med sin stegvis utökade förståelse för utvecklingsambitionerna. Det är när enskilda medarbetare, grupper och team upplever sig delaktiga som medansvaret växer till tydliga energifält av engagemang och betydande krafter i utvecklingsarbetet. Dessutom; Har man inte förstått så förstår man inte!

Tilliten till varandra och till olika funktioner och nivåer i organisationen är helt avgörande för att skapa ett växande engagemang för önskvärda utvecklingsambitioner. Tillit skapas i sammanhang där människor lär och utvecklas. Att släppa information om långtgående förändringar som färdigtänkta planer på olika aktiviteter som medarbetare skall engageras i skapar bara stora gap. Stora gap mellan bilden av vad som måste göras och upplevelsen av den egna förmågan – s.k. kompetensgap. Sådana upplevelser leder till passivitet. Människor tar ett steg tillbaka. I passivitetens sammanhang cementeras bevarandekulturerna. Goda ambitioner som sjösätts fel skapar ett resultat som blir motsatt det resultat som man vill ha.

Organic Growth är en teori om skala, hastighet och design för växande. Stora ord och stora och färdigtänkta ambitioner, sjösatta och framförda i en hastighet som överraskar, skapar obalanser som skrämmer och skapar stor gap mellan vad man upplever sig klara av och vad som begärs. De stora och färdigtänkta satsningarna är ofta utformade utan större tanke på lärande som drivkraft för utveckling. Snarare utbildning som underlag för “följares” handling. Det skapar sällan resultat av varaktig utveckling och förändring i en utvecklande riktning. Om man tror på att utveckling främjas genom att människor, som antas bära fram önskad utveckling, själva lär, utvecklas och växer är det viktig att tänka till:

  • Hur bygger vi en plattform för förståelse för aktuella utvecklingsbehov
  • Vad gör vi för att utvecklingsarbetet också skall resultera i att medarbetare lär sig att lära och därmed skapar aktörsberedskap för utvecklingsarbete i förhållande till förändringsbehov som kommer att uppstå i framtiden?
  • Hur inbjuder vi till lärande dialog om behov och idéer?
  • Vilken omfattning skall vi starta arbetet med och hur blir medarbetare bärare av idéer och nyckelpersoner i utförandet?
  • Vilken hastighet är OK för att allas växande skall ges betydelse?
  • Hur designar vi programmet för att alla aktörer skall ges förutsättningar för delaktighet och möjligheter att vara medansvariga för det som sker?
  • Hur lär vi med och av varandra för att löpande förstå hur vi blir bra på det som är viktigt för att utvecklingsmål skall nås?
  • Hur reflekterar vi tillsammans i själva utvecklingsarbetet?
  • Hur följer vi upp och återkopplar?

Vi kan hjälpa till att skapa lärprocesser som en förutsättning för önskvärt utvecklingsarbete. Vi kan skapa förutsättningar för Organiskt Växande Utveckling – Lärstyrd Utveckling. Att iscensätta förändringsarbete i form av en lärstyrd process och främja Organic Growth-strategier är inte bara klokt om man vill skapa önskade resultat – Det är kostnadseffektivt också.

Share Button