Lärstyrd utveckling

Utveckling och lärande i en sammanhållen idé

lärstyrd utveckling-450x300Vår idé om Lärstyrd Utveckling är stark förankrad i aktuella forskningsresultat om hur Learning Transfer kan utvecklas – alltså lärostoffets överföring till handling i förhållande till arbetets vardagsdilemman. Det är, trots att medarbetare/medlemmar skickas på kurs i en betydande omfattning, sällan så att kunskaperna omsätts i förändringsinriktad handling. Inte ens i en mindre omfattning. Effekten är ytterst begränsad. Namnkunniga forskare hävdar att det finns en ”learning distance” mellan kunskap och utförande som är besvärande. De hävdar i stället att lärandet och utförande bör vara en del av en sammanhållen lärprocess – Arbetsplatsbaserade och erfarenhetsbaserade lärprocesser – en lärstig med möjligheter att skapa nya stigar och ändå vara i rörelse mot målet. Det gör många av oss som arbetar med Action Learning särskilt uppmärksamma.

Skolverket introducerar nu hårt något de benämnar som kollegialt lärande – alltså lärande vardagsrelationer kopplat till verkligheten i skolan. Det är bra! Vi uppfattar Action Learning och deras ställningstaganden om hur skolans medarbetar skall skapa lärande i vardagen som lika men att Action Learning är något skarpare. Vår definition av Lärstyrd Utveckling är starkt influerad av Action Learning – en teori om människors lärande och handlande och en tydlig praxis som innefattar processer i vilka människor och grupper i holistiska program lär med och av varandra då de också skapar förändring – och lär av det.

Här presenteras nu vår definition om Lärstyrd Utveckling:

  • Lärstyrd utveckling är en ytterst medveten och integrerad lärprocess som består av både handling och lärande i ett interagerande och öppet system.
  • Utveckling och förändring blir ett resultat av lärande och fortsatt lärande blir ett resultat av utveckling och förändring –  växelverkande aktionsinriktad process.
  • Vardag, organisationsliv och arbetsliv är arenor för lärstyrd utveckling och förändring – en process som alltid sker tillsammans med andra. Starka individer i kollektivet och kollektivet i individen.
  • Lärandet och de lärande arenorna för lärstyrd utveckling har tydliga kopplingar till och interagerar med strukturer för etablerad kunskap. Praktik och teori blir två sidor av samma mynt.
  • Lärstyrd utveckling och förändring är en genomsyrande process som verkar och påverkar på individnivå, gruppnivåer, organisationsnivå och samhällsnivå. Själva lärandet och utvecklingsarbetet utformas, genomförs och följs upp på individnivå, gruppnivå, organisationsnivå och på samhällsnivå.
  • I Lärstyrd utveckling och förändring är det erfarenheterna som utgör startpunkt för en process som skapar och integrerar många former för lärande.

Vårt förhållningssätt till val uppdrag, metoder och verktyg präglas av formativa och transformativa lärprocesser – Våra insatser för lärande skapar ny förståelse som bygger fortsatt förståelse i en kunskapande process där kunskap, ny insikt och färdighet skapar förutsättningar för fortsatt lärande (formativt). Kärnan är att gamla perspektiv på tillvaron omvandlas i tre avseenden;

  1. Förändring i förståelsen av den lärande själv.
  2. Förändring av grundläggande tankemönster grundade värderingar och invanda föreställningar.
  3. Förändring av beteendemönster

             Från J Mezirows teori om transformativt lärande.

Vår inställning till rollen som underlättare och konsult är att lärande är en interaktiv process som pågår ständigt. Lärstyrd Utveckling är därför något som också präglar vår interaktion med uppdragsgivare – Vi lär med och av varandra då vi samtidigt tacklar uppdragets möjligheter och dilemman. Allt detta gör oss på inget sätt unika men lite ovanliga och sannolikt intressanta för dig som vill något annat än att skicka ut medarbetare på fel kurs.

Vår webbsida kommer att utvecklas som en kunskapssida för en rad av de teorier och metoder som kan knytas till vår definition av Lärstyrd Utveckling. Löpande kommer olika dokument att kunna laddas hem från hemsidans bibliotek. Hoppas du blir en återkommande gäst. Om du redan nu vill bolla dina tankar om hur program för Lärstyrd Utveckling kan implementeras i dis organisation är du välkommen att ta kontakt

Share Button