Lärstilsarbete

För att skillnad gör skillnad – olika stilar i lärande och handling

lär och arbtesstillDet är viktigt att skapa arbetsrelationer som bygger på förståelse hur man tillvaratar varandras skillnader. När likheten blir en norm i arbetsgrupper fastnar gruppen långt under sin potential. En insikt som påverkar allt vårt arbete är att skillnad som gör skillnad också skapar skillnad. Vi ser skillnader som en kreativ mångfald som måste lösgöras genom lärande om just skillnadernas möjlighet att skapa positiva resultat.

Något som sällan uppmärksammas är att vi lär på olika sätt – har olika lärstilar. Vi hanterar därför också situationer och relationer på jobbet och i föreningen på olika sätt. Ofta skapar skillnader i människors olika reaktionsmönster irritation. Den som är aktiv i sin lärstil blir irriterad på den gruppmedlem som alltid behöver tänka och reflektera. Någon som har behov att skapa tydliga bilder av till vilken nytta man skall göra vissa saker skapar frustration hos den som självklart redan har utvecklat teorier om varför man skall göra på annat sätt. Detta bromsar arbetsgruppens förmåga att göra ett bra jobb. I sammanhang då utveckling skall ske skapar situationen rejäla bromsar för önskade beteendeförändringar.

Vår förståelse är att skillnader i lärpreferenser måste bli en synlig arbetsförutsättning. Har man inte förstått så förstår man inte. Att skapa förståelse för varandras starka och mindre starka lärpreferenser innebär också ökad förståelse för hur man kan komplettera varandra. Det är också viktigt att enskilda medarbetare får insikter om att man kan stärka upp underförsörjda lärstilar. Man kan förändras eftersom lärstil är en inlärd egenskap.

Det kan vara av avgörande betydelse för utvecklingen i olika arbetslag att får kunskap om gruppens skillnader i lärstilspreferenser och hur dessa skillnader när de är dolda påverkar gruppen och gruppens förmågor. Att få kunskaper om skillnaderna leder till synliggörande och ökad förståelse. Det är första steget mot att använda skillnaderna som tillgångar i gruppen arbete. Vi vill gärna bidra till en sådan utveckling.

En lärprocess om Lärstilar i en arbets-/personalgrupp eller flera grupper kan innefatta:

  1. Introduktion i lärstilar och arbetsstilars betydelse för arbetsgrupper och deras arbete.
  2. Genomföra individuell lärstilsanalys
  3. Jämföra lärstilar och diskutera effekter för arbetsgruppen
  4. Skapa ett gemensamt förhållningssätt i gruppen med utgångspunkt från synliggjorda skillnader
  5. Utveckla handlingsplaner för att varje gruppmedlem arbeta för att stärka underförsörjda lärstilspreferenser.
  6. Införa dialog om lärstilsutveckling i arbetsgruppens arbetsvardag
  7. Följa upp och skapa fortsatt reflektion och handling.

Detta kan ske i en process över tid. Se under rubriken Tjänster om du vill veta mer om hur en lärprocess om lärstilar och arbetsstilar kan genomföras.

Share Button