Lärstyrd praktik

Utveckling genom reflektion och dialog.

reflekterande pratiktI våra händer är handledning inget ledande utan bara lärande. Vi tror att det är just lärprocesser som främjar handling. Vi tror också att reflektion över handling främjar lärande. Lärstyrd Praktik är vår handledningsmetod – stark influerad av Action Learning. Professionella dilemman betraktar vi som lärtillfällen. Utforskande och prövande på riktigt. Lärstyrd praktik kan användas i enskild medarbetar- eller ledarutveckling eller tillsammans med ett fåtal aktörer som har behov av handledning eller konsultation.

Skillnad kan skapa skillnad men också passivitet

När människor möter det ovanliga, skillnad – som inte finns i inrutade tankemönster – så skapas förändring. Om gapet mellan det ovanliga och personens bild av sin egen förmåga att förändras och att bidra i skillnaden blir för stort finns risk för avstängning och frustration. Så skapas motståndsbeteenden eller passivitet. Personen kan, vid en viss tidpunkt, bara vara den hon/han är. Det måste omgivningen förhålla sig till och just i sådana situationer finns det behov av handledningsformen; Lärstyrd Praktik – En aktionslärande handledning inspirerad av G Batesons, Reg. Revans och E H Scheins tänkande och Tom Andersens teorier och konkreta erfarenheter. Handledningen delas upp i flera samtal med mellanliggande perioder av personlig utveckling och handlande i den miljö som utgör arenan där passiviteten utvecklats – ofta arbetsplatsen.

Lärstyrd praktik som handledning är en process som är starkt påverkande i den meningen att den som deltar i handledningen berörs och påbörjar en lärstyrd personlig utvecklingsprocess som skall manifetseras i förändrade tanke- och handlingsmönster. Handledande konsult bygger på de grundläggande idéerna i Lärstyrd Utveckling och använder verktygen från det lärande samtalet i Action Learning. Lärstyrd praktik inbegriper:

  1. Att titta tillbaka på fenomen och händelser som skapar dilemman (retorspektivt perspektiv)
  2. Att synliggöra och analysera nuets frågor.
  3. Att blicka framåt och ställa frågor om framtiden (prospektivt perspektiv)
  4. Göra en egen utvärdering av sina känslor och sin kompetens vid vissa givna situationer (Vad hände, vad gjorde jag, vad kände jag, vad tänkte jag)
  5. Upptäcka lärdomar som en följd av händelse/situation och den process som skapats av reflektionen i samtalet.
  6. Identifiera behov av handling och lärande och bestämma sig för handlingsplan och genomförande (Skall vara sådan att gapet inte blir för stort – Skall vara hanterbart)
  7. Agera
  8. Observera, dokumentera och reflektera (Monitoring)
  9. Belysa lärande om sig själv, sina färdigheter och hur dilemman har förändrats
  10. Fortsatta samtal som utmanar till nya tankemönster och annorlunda handlingsmönster som en följd av transformativt och konstruktivistisk lärande.

I lärstyrd praktik som process skapas personlig utveckling av kunskap, färdigheter och kompetens. Processen pågår i minst sex månader.

Share Button