Teamutveckling

Tillitsfull dynamisk utveckling gör grupper till effektiva team –

grupputveclingDet sker med GDQ och integrerade gruppdynamiska metoder. Effektiviteten i arbetslivets grupper är ofta allt för låg men kraften i den lilla gruppen kan vara stor. Vi lösgör energi i grupper med metoder som skapar Lärstyrd Utveckling.

Tyvärr är många arbetsgrupper långt från att komma nära sin potential. Detta skapar en rad olika problem när det gäller relationer, lärande och effektiviteten i arbetsorganisationer. Att det är så är betydligt mer omfattande än vad många har uppmärksammat. Det är ett problem som det går att komma till rätta med.

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt analysverktyg. Syftet att använda det är att utveckla och effektivisera dynamik och samarbetsformer i arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. Det är den tidigare professorn Susan Wheelan på Temple University, USA, som utvecklat verktyget under många år. GDQ är en integrerad del i en större insats för utveckling av grupper, team och ledningsgrupper. GDQ är också ett förhållningssätt till utveckling av organisation och team. Wheelans Integrative Model for Group Development – IMGD, är i huvudsak är en livscykelmodell – alltså bygger på insikter och förståelse om hur gruppdynamiska tillstånd och insatser bygger på varandra och skapar en önskad, eller oönskad, utveckling. Dessa verktyg och förhållningssätt kan utan vidare integreras i vår ide om Lärstyrd Utveckling. Integrering av GDQ, IMGD och de teorier och idéer som bygger begreppet Lärstyrd Utveckling skapar synergi.

GDQ är alltså inte bara en analys- eller diagnosmetod. GDQ och Wheelans integrerade grupputvecklingsmodell är tillsammans med vårt förhållningssätt, Lärstyrd Utveckling mycket kraftfullt i syfte att hitta olika arbetsgrupper där de är och påbörja gruppdynamisk och lärstyrt utvecklingsarbete just där.

Denna integrerade satsning på grupper och team i organisationen skapar dynamisk utveckling. Inte bara i grupper vi arbetar med utan också på de arenor som teamens resultat skapar betydelse i. I våra händer är alltså satsning på gruppdynamisk utveckling med analysverktyget GDQ en lärprocess som skapar organiskt växande av individ, grupp och organisation – Organic Growth hos individ, grupp och på olika arenor i organisationen.

GDQ bygger sin analys på föreställningen om att det finns fem olika dynamiska stadier för gruppers utveckling.

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Arbete och produktivitet
  5. Avslut

Susan Wheelans forskning har visat att en arbetsgrupp närmar sig det fjärde gruppdynamiska stadiet; arbete och produktivitet, lägger huvuddelen av sin energi på uppgifter som är relaterade till arbetsgruppens uppdrag. Grupper i de tidigare gruppdynamiska stadierna lägger i varierande grad betydligt mindre energi på uppdraget. Ett lågt gruppdynamiskt stadium landar i att arbetsgrupperna är mer engagerade i gruppens sociala strukturer och relationer än på gruppens uppdrag. Allt för många har fastnat i en pendel mellan ettan och tvåan. Detta skapar relationer, lärande och effektivitet som är relativt mycket mindre än vad som är önskvärt i en organisation som bygger sin verksamhet på gruppers kunskaper, färdigheter och kompetens. Tyvärr visade forskning, är det allt för stor andel av arbetsgrupper i arbetsliv och organisationsliv som är lång från att ens komma i närheten av sin potential.

Känner du igen situationen? Agera, tag kontakt med oss för samtal om hur den gruppdynamiska utvecklingen mot effektiva team kan skapa bättre kvalitet och effektivitet i organisationen.

Share Button