Community Work

Lärande gemenskap för egenmakt

community workCommunity Work är ett begrepp är mycket underskattat i Sverige. Professionella aktörer har historisk och även nu brutit ut vissa delar ur ett systemiskt förhållningssätt. Det har skapat bra men också halvbra och ibland dåliga koncept av samhällsarbete eller områdesarbete. Community work är något mer – och bättre. Action Learning Partner är en del av ett utvecklingsarbete som ger begreppet Community Work en mer betydande roll i den utveckling av det svenska välfärdssamhället som behövs. Arbetet sker tillsammans med engelska Youth and Community Workers, lärare på akademisk utbildning i UK och folk här hemma. Kopplingen till Action Learning är självklar.

Vårt liv och vårt arbetsliv är präglat av olika gemenskaper som skapar de sociala system och strukturer som påverkar oss. Det kan vara en grupp människor som har gemensamma beteenden eller intressen, människor som har likartade dilemman och vill göra någonting åt dem, grannskap i ett bostadsområde, yrkesgrupp och många fler sociala system som skapar mervärden och upplevelse av delaktighet och medansvar i olika situationer. En community kan definitivt skapas av människor som av olika anledningar hamnat utanför möjligheterna att uppleva makt i sitt eget vardagsliv eller har olika behov radikalt otillfredställda. Communitys finns i människors privata sfär men också i föreningsliv och på arbetsplatser. Det är när dessa sociala system tillsammans uppmärksammar olika gemensamma behov och bestämmer sig för att de vill uppnå behovstillfredsställelse som de behöver stöd att bygga gemensam kapacitet. Tillsammans skall de skapa kunskaper och färdigheter att agera. Ofta behövs insatser för mobilisering av människorna, deras talanger och resurser. Sådana insatser är viktiga och det finns många aktörer inom offentlig verksamhet och inom den sociala ekonomin som kan göra skillnad.

Det är här vi kan komma in. Utveckling och lärande är inte två olika processer utan en gemensam process i vilken lärande och handling är växelverkande. Action Learning Partner kan bli en medspelare för organisationer som vill utveckla Community Work som en del av sin verksamhet:

  • Kommunala och föreningsdrivna Fritidsgårdar
  • Organisationer för boende som t.ex. Hyresgästföreningen, grannskapsföreningar, m.fl
  • Barn- och Ungdomsorganisationer
  • Föreningsliv
  • Grupper av människor med gemensamma behov

Inte minst har vi en del att bidra med i utbildningssammanhang där man utbildar för professioner inom vård, skola och omsorg. En helhetssyn på Community Work kan komma att ge betydligt större effekter än vad olika satsningar med stöd av professionella tidigare har gjort. Fritidsledare är till exempel en yrkesgrupp som i en betydligt större och mer kvalitativ omfattning än nu bör arbeta med lärande och praxisutveckling inom området Community Work. Det gäller också för flera intresseorganisationer, studieförbund och föreningar inom den sociala ekonomin.

Action Learning Partner utvecklar tillsammans med professionella Youth Workers i England och lärare i akademiska utbildningar i ungdomsarbete och Community work former för inriktning av Lärstyrd Community Work med Action Learning som ett viktigt energifält. I Manchetserområden pågår nu t.ex. en process i vilken Comunity Work och Action Learning kopplas samman. Vi är med i det utvecklingsarbetet. Vi hoppas att få bidra till praxisutveckling och lärande i de sammanhang som Community Work-strategier i Sverige kan göra skillnad. Vi är öppna för att bidra i lärandeprocesser (som föreläsningar, undervisning, m.fl.) och deltar gärna i olika partnerskap för fortsatt utvecklingsarbete.

Share Button