Frågekompetens

Kraften i frågan – om frågeinsikt och frågekompens i Action Learning

En Action Learning lärgrupp består av fem-sju deltagare som träffas med jämna intervaller över tid i syfte att lära med och av varandra då alla också försöker tackla problem eller utveckla möjligheter i vardagsverkligheten, arbete eller organisation beroende på vilket syfte man gemensamt har. I denna text presenteras inte någon beskrivning av hur ett Action Learning set går till. Här fokuseras ett viktigt beteende i lärgruppens arbete – ett förhållningssätt om man så vill. Det handlar om frågans kraft och funktion i lärprocesser.

Inte ge råd – fråga

En viktig ambition och viktiga färdigheter för att Action Learning skall utvecklas i en lärgrupp är frågeinsikt och frågekompetens. I lärgruppen ger vi inte råd, vi berättar inte anekdoter, dömer inte och vi erbjuder inte våra egna erfarenheter i den fråga som någon medlem utforskar om just detta inte efterfrågas.

Deltagarna utvecklar ofta stark kompetens och färdigheter i att genom frågor skapa förståelse, genom frågor hjälpa till fördjupat tänkande, hjälpa till problemlösningstänkande, m.m. Också att ställa frågor som utmanar invanda tankemönster blir en viktig färdighet. Med ödmjukhet och försiktighet utmanar man dilemmaägarens vanor, redan färdiga idéer om problemlösning och gamla handlingsmönster. Inte minst viktigt är det att ställa frågor som leder till att handlingsplaner utvecklas.

I Action Learning lärgruppen är den logiska ordningen i processen att ställa frågor att;

 1. formulera och ställa frågor för att förstå,
 2. formulera och ställa frågor för att hjälpa,
 3. formulera och ställa frågor som utmaningar och
 4. formulera och ställa frågor som främjar handlingsplaner

Att det finns en logisk ordning är utprövat under många år med Action Learning i många sammanhang och i flera olika länder. Du kan säkert utan att ha någon större erfarenhet av Action Learning förså logiken i att förstöka förstå innan man kan hjälpa. Att i att lyssna för full förståelse när man försöker hjälpa skapar insikter om vad som möjligen hindrar önskad handling eller bromsar presentatören att agera. Då kan det vara viktigt att utmana. Slutligen släpper man inte ett dilemma i ett Action Learniung set utan att stimulera dilemmaägaren att reflektera över önskvärda handlingar för att skapa förändring och lära mer.

Syftet med frågor

Många är ovana att ställa frågor när någon redovisar att de har ett dilemma eller ett problem. Vi ger ofta råd i stället för att utforska. Sådana råd stänger en önskvärd lärprocess snarare än öppnar dem. Att ställa aktuella, utforskande och utmanande frågor öppnar upp för starka processer. De skapar en slags oordning mot invanda idéer. Nya tankemönster öppnas. Det skapar utrymme för att tänka nytt om handlingar och beteenden. Det absolut värsta som kan hända ibland en grupp människors som tillsammans skall lösa någon form av dilemma är att alla börjar tävla om vems erfarenheter som passar bäst in på en möjlig lösning. Ändå händer det – Ofta.

Action Learning främjar lärande utveckling. Då är frågans kraft helt oomtvistad. Här kommer nu en liten lista som beskriver syfte med frågor. Inom parantes finns ett försök att anknyta varje syfte med den logiska frågande arbetsgången i ett lärande samtal. Frågorna i ett Action Learning Set bör ha följande syften.

 • Samla upp och synliggöra/skönja och ana information och etablerad kunskap (Frågor för att förstå)
 • Lägga grunden för svar och lösningar (förstå och hjälpa)
 • Tänka kritiskt, kreativt och strategiskt (förstå och hjälpa)
 • Lära och spegla. Kritisk reflektion (hjälpa-utmana)
 • Upptäcka och ifrågasätta antaganden (hjälpa-utmana)
 • Främja lösning av problem och fatta beslut (handling)
 • Klargöra och bekräfta lyssna (förstå – hjälpa)
 • Skapa och underhålla lärande relationer och samarbeten (hjälpa)
 • Underlätta att sätta upp mål samt utveckla strategi (hjälpa-handling)
 • Skapa, förnya, och öppna nya möjligheter (hjälpa-utmana-handling)

Sammantaget resultat av aktuella och undersökande frågor

Arbetet med vännerna i ett Action Learning set skapar ett produktivt och ansvarsfullt lärande samtal över tid som främjar lärande och handling och handling och lärande. Dessutom erövras lärande på individ- och gruppnivå som rör förändring i förståelsen av den lärande själv , förändring av grundläggande tankemönster, grun­dade värderingar och invanda föreställningar, förändring av beteendemönster på båda nivåerna. Alltså långsiktiga resultat som förändrar individen och gruppen och olika de förutsätningar som finns på de arenor som olika dilemmanan har varit aktuella i – alltså förändring av verkligheten..

I de fyra faserna i lärgruppens arbetsgång kan vi experimentera med vissa typer av frågor. Det är inte alltid vi kan gå från fas 1 till 2 till 3 till 4. Ofta måste vi gå tillbaka till en annan fas. Ett viktigt mönster i vårt agerande som frågeställare är att vi borde försöka skapa interaktion som syftar till att komma till lärdomar och handlingsplan. Alla typer av frågor nedan kan främja en av de fyra faserna. Det beror på hur, i vilket syfte och när frågorna ställs. -Vad är det du försöker göra? , kan vara en fråga för ökad förståelse , men kan också vara en utmanande fråga . Hur olika frågor landar/uppfattas/får för effekt kan du inte läsa dig till. Det är faktiskt en Action Learning-färdighet som man får träna genom Action Learning. Nedan finns några exempel på frågor som placerats i tre kategorier. Sammanblanda inte kategorierna med frågefaserna, förstå, hjälpa, utmana, handling.

 Klargörande frågor

 • Vad är det du försöker göra?
 • Vad har du prova att göra tidigare?
 • Hur ser du på det?
 • Vad är skillnaden mellan den nuvarande situationen och hur du vill att det ska vara ?
 • Vilka kommer att påverkas om du lyckas?
 • Vad kommer att hända?
 • Hur kommer de att reagera?
 • Vem kan hjälpa dig?
 • Vilka hinder ser ni?
 • Var kan du få användbar information?
 • Vad hindrar dig från att göra det du vill göra?

Sondering, granskande och undersökande frågor

 • Kan du förklara … ?
 • Vad exakt?
 • Hur vet du det?
 • Kan du ge ett exempel?
 • Vad hände … och hur du reagerar du, känner du, tänker?
 • Eftersom?
 • Alltid?
 • Vilka är de?
 • När du säger något vill göra, du menar jag vill göra?
 • Hur känns det?
 • Vilka antaganden gör du?
 • Är detta antagande hindrar dig?

Frågor om handling/åtgärd

 • Så vad kan du göra nästa tillfälle som uppstår som ett resultat av vår dialog?
 • Var kan du få mer information om detta?
 • Vem skulle du prata med som kan ha ett intresse i det här?
 • Vad ska du göra härnäst?
 • När är ett bra tillfälle att agera?
 • Vilka är dina alternativ för handling nu?
 • Vad tänker du för din egen före nästa möte?
 • Har du möjlighet att samarbeta med andra gör vad du föresatt sig att göra?
 • Vilka skulle du kunna samarbeta med om du…..?

 Tveka inte att experimentera i grupprocessen men ge alltid detta en allvarsam tanke:

 • Lyssna för full förståelse
 • Ge människor tid att tänka utan avbrott
 • Fråga på ett sätt som hjälper till att klargöra din förståelse
 • Utmana antaganden
 • Var ärlig och öppen om dina känslor.
 • Lyssna in andra frågeställare och reflektera om deras frågor
 • Bygg vidare på den process som pågår.
 • Briljera inte med egna kunskaper – STÅ TILL TJÄNST!
 • Möt dilemmaägaren där hon/han är. Försök föreställa dig hur det är att vara i hennes/hans situation.

Action Learning genom Action Learning

Action Learning är en etablerad teori om människors handlande och lärande.  Det finns mycket att läsa (se biblioteket på www.action-learning.se ) Det är ganska lätt att kommit igång med samarbetslärande i en lärgrupp. Den mer djupa förståelsen kan man dock inte läsa sig till. Det är inte för inte att det benämns Action Learning. De djupare insikterna och kompetensen övas i arbetet i ett Action Learning Set (en lärgrupp) – På riktigt!

Share Button