Presentation

Erfarenhetsbaserade kunskaper och färdigheter tillsammans med teorianknytning och akademisk spets.

Stefan Bergstrand Action LearningJag som är huvudsaklig aktör i bolaget heter Stefan Bergstrand. Jag skall försöka ge en bild av mina kunskaper, mina färdigheter och min kompetens. Det tar en stund. Jag försöker inte ens att göra en kronologisk uppräkning. Nej, denna berättelse får bli lika överlappande som jag upplevt att min utveckling har varit. Action Learning Partner ltd är ett nybildat bolag. Bolaget är en “förlängning” av Action Learning Partnerskap HB som funnits sedan 1980-talet. Motivet för nybildningen i engelskt bolag med filial i Sverige är att detta är en nysatsning och en det finns en stark koppling till England. Det har blivit många olika uppdrag och uppgifter i skilda sammanhang. De flesta har haft med lärande och utveckling att göra. Ibland har konsultuppdrag utgjort en mindre del av min tid och har då kompletterats med  anställning inom någon organisation och ibland har konsultarbetet haft en större omfattning. Då liksom nu finns det kring Action Learning Partner ett nätverk med konsulter och personer som i olika sammansättningar kan skapa stödprocesser som med råge motsvarar de flesta uppdragsgivarens behov – om det är Lärstyrd Utveckling det handlar om.

Nu tar jag ny sats, lämnar anställning som lärare och börjar “konsulta” fullt ut igen. Det gör jag med en känsla av förväntan och spänning. Alla de förhållningssätt och metoder som jag, i olika konstellationer och sammanhang, arbetat med under många år har växt ur en holistisk idé som tidigare har varit lite svår att fånga – men den har funnits där. Många års utvecklingsarbete skapar arbetsvisdom. Med den och eget forskningsarbete synliggjordes den holistiska ide som legat och ”lurat” i många år. Först kunde den skönjas och anas. Nu är den mycket tydlig. Så tydlig att den också belyser hur mycket mer det finns att upptäcka, reflektera över och lära om. Den övergripande idén har alltså skapat de olika delar som utgör våra metoder och delteorier. Först nu har det blivit tydligt att den skall sammanfattas i ett begrepp; Lärstyrd Utveckling.

En spännande lärande resa – min berättelse

Jag heter alltså Stefan Bergstrand och är arbetande huvudaktör i bolaget. Här kommer en liten berättelse om vilka erfarenheter, kunskaper och färdigheter som har växt till den kompetens som jag har idag.

Kompetensutveckling i unga år

Jag har mycket varierande erfarenheter från olika utvecklingsuppgifter. Att arbeta med utveckling var något som blev en professionell arbetsuppgift redan på tidigt 80-tal. Innan dess engagerades jag som mycket ung i facklig och politisk verksamhet. Började arbeta på SKF i Göteborg när jag var 15 år. Olika uppdrag resulterade i nya erfarenheter och utbildning och lärande som kom att få stor betydelse för de vägval jag senare har kommit att göra. Jag kom att arbeta för organisationer i svensk arbetarrörelse. Bland annat Unga Örnar. Så här efterhand konstaterar jag att mitt engagemang för ständig utveckling och förändring grundlades då. Mitt engagemang som ung fokuserade på sociala frågor och internationella frågor. Då var den internationella arenan mycket spännande. Jag fick möta människor från befrielserörelser från många länder som väl hade betraktats som terrorister idag. Jag mötte chilenare som flytt från statskuppens Chile när de togs emot på Bommesrvik utanför Södertälje. Detta la grunden för ett intresse för internationella frågor och en känsla för internationell solidaritet. Något som ännu är aktuellt. Nu på uppdrag av Unga Örnars Riksförbund i biståndsprojekt i Palestina, Afrikanska och Latinamerikanska organisationer. Känns mycket meningsfullt och ger många lärdomar.

Grundläggande utbildning

Med endast grundskoleutbildning, med ytters “skrala” betyg, i bagaget så blev det på 70-talet dags att utbilda sig. Som så många andra unga vuxna som var aktiva i facklig verksamhet så skapades möjligheter till utbildning på Folkhögskola – Viskadalens Folkhögskola med start 1975. Denna utbildning kompletterade jag med ekonomisk utbildning på vuxengymnasium.

Demokratiarbete

Tidigt 80-tal påbörjade jag en ny fas i mitt yrkesliv. Som, i nämnd ordning, fritidsledare, projektledare, konsulent (mellanchef) och senare utvecklingssekreterare (dåvarande benämning för chefsbefattning) i Fritidsförvaltningen i Göteborg. Vid sidan av mina ordinarie uppgifter anlitades jag också av förvaltningens utvecklingsavdelning att vara med och skriva ett fritidspolitiskt program för Göteborg och att designa och genomföra fortbildning för fritidsledare när det gäller Områdearbete/Community Work. I Göteborgs Fritidsförvaltning kom mina uppgifter att fokuseras på transformation av kommunal fritidsverksamhet som kännetecknades av relativt traditionella och stela arbetsformer. Mitt arbete, bland annat demokratiprojekt i en större förort, ansågs banbrytande och kom att bli mycket uppmärksammat som modell demokratiskt utvecklingsarbete och Community Work strategier i Sverige och i övriga nordiska länder. Jag blev en flitigt anlitade föreläsare i Sverige och i övriga nordiska länder.

Forsknings- och utredningsverksamhet

Erfarenheterna från detta utvecklingsarbete togs tillvara av 1983 års upplaga av regeringens demokratiberedning. Jag kom att knytas till vissa uppgifter i det arbetet. Arbetet där resulterade i en halvtidstjänst på den numer nedlagda forskningsinstitutionen Arbetslivscentrum. Som medlem, under ett par år, i en inre forskarcirkel (då utan tidigare utrednings eller forskningsmeriter). I projektet; Projekt och processer i kommunal miljö, deltog jag i den första ordentliga genomlysningen av decentraliserat  beslutsfattande och integrerade arbetsformer i kommuner och landsting. Detta resulterade i insikter som publicerades i en rapport och  boken; Vem kan segla utan vind.

Därefter kom jag att arbeta med att ta fram och under något år testa studiematerial för ett studieförbund och TCO som byggde på våra slutsatser i forskningsprojektet. Jag bedrev också utredningsverksamhet för det statliga Boverket. Det handlade om de boendes inflytande i samband med stora förändringar och ombyggnader i förorter och ingick i en stor översyn av den statliga bostadspolitiken. Sedan dess har jag gjort både mindre men också mer betydande utredningar. Inte minst kompetensutredningar i ett 30-tal organisationer i offentlig sektor.

Jag har under ett par år på deltid arbetat som expert och projektledare i ett forskningsprojekt på Karlstad Universitet. Satsningen leddes av docent Hans Åke Scherp och fokuserade utveckling av problembaserad skolutveckling. Projektet kom att omfatta relativt många olika svenska kommuner och fick betydelse för hur man såg på lärande som utgångspunkt i skolutveckling.

Konsultverksamhet kombinerat med anställningar

Jag har därefter varvat arbete som konsult för olika organisationer och med olika anställningar deltid eller heltid. Erfarenheterna från denna tid berör utredningsverksamhet, pedagogiska uppgifter och utvecklingsuppdrag när det gäller verksamhet och kompetens inom såväl välfärdens arbetsorganisationer som i företag. Jag har varit flitigt anlitad som föreläsare. Något som jag idag ransonerar då jag numera har kommit till insikt om att den typen av tillslag, avskilda från människors arbetsvardag, mer utgör upplevelseindustri än lärande.

Socialt behandlingsarbete av unga

Under några år startade jag, drev tillsammans med utvecklingsinriktade vänner social behandlingsverksamhet. Jag var ledare i chef/verksamheten. Vi utvecklade metoder som låg i framkant i det öppna sociala omsorgs- och behandlingsarbetet. Bland annat integrerade omsorgsformer med de ungas nätverk och familj. Omsorg och behandling som en pedagogisk verksamhet betonades – Redan då fanns idén om Lärstyrd Utveckling på individ och gruppnivå – egentligen utan att begreppet var helt synligt för oss. Lärstyrd utveckling med den unge kvar i problmatikens växtmiljö. Verksamheten bedrivs ännu men nu i annans regi.

Pedagog på folkhögskola och på högskola

Under en period av min yrkesverksamhet, 1995, började jag utveckla ett starkt intresse för den pedagogiska rollen. Jag började en anställning som lärare på Viskadalens Folkhögskola – den allmänna utbildningen. Att främja andras lärande och utveckling var en spännande uppgift – också mycket lärande då min definition av lärande redan då betonade ömsesidigt och gemensamt lärande. Jag återkom som lärare på deltid till samma folkhögskola. Först som konsult 2006 och sedan som lärare deltid i Fritidsledarutbildning och Behandlingspedagogutbildning. Arbetade där till januari till 2013 och hade under min anställning som lärare också uppdraget att utveckla pedagogiken i yrkesutbildningarna. Jag har fortfarande starka yrkesmässiga kopplingar till folkbildningen. Bland annat  på uppdrag av samarbetsorganisationen för folkhögskolor som bedriver behandlingspedagogutbildning, BALSAM, samordnar utveckling av normerande utbildningsplaner och gemensam validering. Tillsammans med Skarpnäck Folkhögskola planeras aktionslärande valideringsutbildningar för Fritidsledare. Jag har också under två och ett halvt år, som konsult deltagit som initiativtagande och drivande part, arbetat med förskollärarutbildning på Högskolan i Borås. Det var en aktionslärande valideringsutbildning som skapade många nya insikter om vad som kan benämnas som formativ valideringsutbildning i motsats till normativ validering.

Action Learning i England

Sedan för ca 20 år sedan har jag arbetat med förhållningssättet Action Learning. De senaste 10 åren har konkret arbete med Action Learning i olika utvecklingssammanhang i olika organisationer och företag kombinerats med akademiska studier av Action Learning, organisationsteori och vad som hör till denna kombination. Jag var till en början student Salford University och de senaste åren har jag varit knuten till The University of Manchester, som doktorand och som ledamot i steering committe för Revans Academy for Action Learning and Research på samma universitet. Något som pågår ännu.

Internationellt engagemang.

Att vistas i England under perioder har skapat ett nätverk som är omfattande. Både när det gäller Action Learning som Youth and Community Work. Såväl praktiker, konsulter som akademiker inom båda fälten ingår i nätverket. Något som skapar fortsatt energi för utveckling och en slagkraft när det gäller att främja Lärstyrd Utveckling. Besök, vänskapsrelationer och gemensamt arbete tillsammans i detta nätverk har utvecklats under en längre tid och är aktuellt även nu. Fantastiska lärande relationer har varit och är mycket betydelsefulla för mina och de andras lärprocesser.

Också internationellt biståndsarbete med arbete i Palestina har varit en del av mitt professionella liv i några år. Det sker på uppdrag av Unga Örnars Riksförbund och med stöd av Olof Palmes Internationella Centrum. Arbetet fokuserar på att främja Lärstyrd Utveckling hos unga vuxna – framtidens ledare – i Palestina. Projektet är ett demokrati- och fredsprojekt. Att ha möjligheten att göra skillnad där utgör också en egen lärandeprocess som känns mycket viktig. Projektet pågår och skall 2014 kompletteras med ytterligare ett engagemang för Lärstyrd utveckling i Afrikanska stater och i Latinamerika. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för löpande information om utvecklingen i det internationella arbetet – självklart också andra nyheter.

Mycket och omfattande erfarenheter

Mina erfarenhetsbaserade kunskaper från yrkesliv får väl betraktas som omfattande. Många möjligheter i forskande och analyserande miljöer har gett mig förutsättningar till en utforskande och medveten reflektion över mina erfarenheter. I en slags organic growth har jag löpande befunnit mig i lärprocesser som hela tiden har skapat nya konstrukt – mönster av förståelser och tankar. Allt från mycket interaktiva, erfarenhetslärande processer till akademisk utbildning och forskning. Jag upplever mig själv numer som en man som förstår skillnaden på smartnes och visdom.

Jag har nu kommit till den slutsatsen att jag de år jag har kvar i yrkesverksamhet (vilket jag hoppas blir många) så tjänar jag bäst min inre drivkraft och mina möjligheter att främja och stödja Lärstyrd Utveckling i organisationer, företag och samhället genom att jag uteslutande ägnar mig åt att främja utveckling som konsult. Det öppnar också ett brett fält också för mitt eget lärande och min personliga utveckling. Något som är helt nödvändigt för att kunna främja andras lärande och utveckling.

Om du har orkat läsa ända hit så förstår du att jag gillar att ha många bollar i luften och att jag har kunskaper, förmågor och kompetens som har gjort mina tjänster efterfrågade i olika kontexter. Min förhoppning är att det skall bli så igen när jag nu börjar erbjuda mina tjänster som konsult igen. Kanske är det du och jag som utvecklar en lärande relation. Jag väntar med spänning på vad nya lärande relationer kommer att föra med sig.

Share Button