Grundade värden

Grundade värden för tanke och handling

2 gvVi vill inte starta i moll men ta endå en stund i anspråk att reflektera över vår kritiska hållning till invanda handlingsmönster att skapa vad som för det mesta benämns som “värdegrund”. Att skapa en värdegrund är populärt. Ofta görs det i toppen på organisationen och samman-fattas i några meningar. Därefter förutsätts alla medarbetare att livligt ta till sig värdegrunden och låta den påverka alla sina handlingar. Det är svårt nog att agera i enlighet med sina egna värderingar. Något svårare att tolka andras tankar och skapa förståelse hur dessa tankar skall omsättas i handling. Varje medarbetares handlingsmönster är betydligt mer komplext än att det kan ändras av en intellektuell konstruktion som de förväntas förstå – och agera på. Forskarna Argyris och Schöön synliggör dessa förhållanden mycket tydligt. Det funkar inte – Det innebär dock inte att vi tar avstånd från tanken att varje organisation bör hålla en dialog om värderingar levande i verksamheten. Vår förståelse är att detta är en fråga om ett lärande ledarskap och inte paketerad leverans av färdiga värderingar att ta till sig.

Vi redovisar med denna insikt inte någon värdegrund sammanfattad sedan länge, i många sammanhang framförda, många gånger upprepade och väl kända begrepp. I stället presenteras tio grundade värden. Grundade därför att de har växt fram ur vår övergripande idé Lärstyrd Utveckling och att våra professionella tankemönster och handlingsmönster är grundade i de värden som redovisas här:

  1. Alla hållfasta utvecklingsprocesser bygger på lärande ambition och relation. Utan lärande, ingen utveckling. Utan utveckling, ingen lärande – Lärstyrd Utveckling
  1. Lärande och förändring utgör interaktiva processer som kan skapa kapacitet att lära att lära och därmed gestalta vad som benämns som livslångt lärande
  1. Lärande och utveckling är processorienterat och växer som en följd av att kopplas till verkliga situationer, utövas på riktigt, under risktagande och i realtid
  1. Lärandet är processer som sker i relation till kollektiv, ambition och uppdrag.
  1. Lärande processer motiveras av att tankemönster eller handlingsmönster utmanas, något i rutiner och vanor rubbas
  1. Allas lärande och utveckling utmanas därför att alla är viktiga för det sammanhang de verkar i.
  1. Lärande processer är inte isolerade delar av sociala system utan inbegriper alltid såväl individ, grupp, organisation och organisationens omvärld.
  1. Utveckling och förändring byggs av ny insikt, ny förståelse och lärande.
  1. Lärande startar alltid i erfarenheter
  1. Orsakssamband är aldrig linjära utan cirkulära. Utvecklingsarbete i sociala system är därför en komplicerad process som inte främjas av enkla koncept på lösningar.

 

Share Button