Validering

Validering – att formellt erkänna erfarenhetsbaserad kompetens.

lärprocesser valideringOm validering har du kunna läsa under rubriken kärnområden. Här presenteras nu lite information om aktuella valideringssatsningar som Action Learning Partner är med i planeringen av. Vi kommer också att vara engagerade i genomförandet.

Fritidsledare

Yrkestiteln Fritidsledare får man efter två års studier på någon av 21 de folkhögskolor som genomför sådan utbildning. I många kommunala fritidsverksamheter och även i föreningsliv och organisationer arbetar många som inte har den formella kompetensen. De har arbetat i många år och har mycket erfarenheter och naturligtvis också förståelse för olika samband mellan erfarenheter och teori.

De har möjligheter att validera sina kunskaper. Det innebär att erfarenhetsbaserade kunskaper synliggörs och bedöms i förhållande till formella utbildningsmål. Deras kunskaper, färdigheter och kompetens erkänns i förhållande till formell utbildning. Sedan har de kvar en del utbildningsmål att uppnå.

Action Learning Partner har designat och genomfört aktionslärande valideringsutbildning av fritidsledare för Borås Kommun. Det innebar att 15 av kommunens anställda fritidsledare validerades. Därefter deltog de i vad vi benämnde som en Valideringsutbildning. De innebar i korthet arbetsplatsbaserade lärprocesser med Action Learning som pedagogisk ryggrad. Det innebar också viss skolförlagd tid.

Nu är det tid att utveckla valideringsutbildning för fritidsledare ytterligare. Möjligen blir den första omgången riktad till en kommun eller ett fåtal kommuner som uppdragsutbildning. Just nu ligger satsningen i vila. Det beror på att de uppdragsgivare som var aktuella för validering och utbildning som uppdrag ännu inte har tagit ställning till om de skall satsa på att fritidsledare som inte har adekvat utbildningsnivå skall få möjlighet att skapa det.

Behandlingspedagoger

Action Learning Partner har varit engagerade i ett samarbete med de folkhögskolor som utbildar behandlingspedagoger. De är organiserade i en samarbetsorgansiation; BALSAM. I en arbetsgrupp som leddes av Action Learning Partner arbetade vi fram en nationell normering av folkhögskolornas behandlingspedagogutbildningar. I arbetet med nationell normering av en eftergymnasial behandlingspedagogogutbildning på Folkhögskola utvecklades ett samarbete med Statens Institutionsstyrelse. På så sätt speglades skolornas idéer om utbildningsmål med en aktör i behandlingsarbetet.

Samarbetet med Statens Institutionsstyrelse har fortsatt för Action Learning Partner. Vi har uppdrag att delta i utveckling och arbeta med en valideringsmodell för validering av personal i SiS olika institutioner. Vi har hittills deltagit i validering av personal på åtta institutioner och fortsätter under 2015-16 med ytterligare åtta institutioner. Flera av deltagarna/Validanderna har nu genomfört kompletterande utbildning och har examinerats som Behandlingspedagoger efter en eftergymnasial två årig utbildningsplan.

Vi har också uppdraget att arbeta med nationell normering av yrkeshögskoleutbildning: Behandlingspedagog. Det har skett i ett mycket omfattande arbete där vi tillsammans med en konsult från Vuxenutbildningen i Göteborg har hållit i ett skrivarbete som många har varit inblandade i. Såväl aktörer som bedriver socialt behandlingsarbete som Yrkeshögskolor och Folkhögskolor. I ett omfattande samarbete med olika parter i det sociala behandlingsarbetet har vi nu slutligen bidragit till att SiS tillsammans med SKL och andra aktörer har lämnat in en ansökan om nationellt normerande utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning till Behandlingspedagog – inte utan stolthet har vi lämnat ett påtagligt bidrag till att de utbildningsmässiga förutsättningarna för ökad kvalitet i det sociala behandlingsarbetet i Sverige blir påtagligt bättre.

Vill du ha mer information om dessa satsningar på validering? Ta antingen direktkontakt via telefon eller meddelandeformulär i fliken Kontakt.

Share Button