Folkbildning

Action Learning som ryggrad i yrkesutbildning

aclearfolkViskadalens Folkhögskola bedriver två yrkesutbildningar. Fritidsledarutbildning och behandlingspedagogutbildning. Båda utbildningarna ingår i ett gemensamt Centrum för Välfärdsarbete. Stefan Bergstrand slutade sin anställning på skolan i januari 2013 och övergick till konsultarbete i Action Learning Partner. Innan dess hade han utvecklingsansvar för Centrumbildningen.  Stefan var initiativtagare och designer till och ansvarig för genomförande av en radikal och omfattande implementering av Action Learning som ryggrad i undervisningen samt att utbildningen kom att knytas mycket nära yrkeslivet inom respektive utbildningsområde. Det innebar också en rejäl omarbetning av kursplanemål. Även detta samordnades av Stefan. Betoningen på erfarenhetsbaserat lärande och arbetsplatsorienterat lärande passar folkbildningen mycket väl och deltagarna i respektive utbildning är nöjda med inriktningen – man kan utan tvekan hävda att Stefan tillsmmans med kollegor på skolan satte bollen i mål. Att designa och främja genomförande av Action Learning i Folkbildningen är vi intresserade av. Det finns förfrågningar men vi är intresserade att samtala med fler om konkreta uppdrag. Ta kontakt för en sådan dialog.

Kvalitetssäkring i folkhögskolornas behandlingspedagogutbildning

Folkhögskolor som bedriver utbildning för socialpedagogiskt behandlingsarbete har ett behov att kvalitetssäkra sin verksamhet. Action Learning Partner har uppdraget att hjälpa till med det. Det sker just nu genom att vi samordnar och leder arbetet i en arbetsgrupp av representanter för de skolor som är anslutna till samarbetsorganisationer för folkhögskolor som bedriver utbildning för socialt behandlingsarbete – BALSAM. Arbetet avser att skapa nationellt normerande kursplanemål för skolor som är anslutna till BALSAM. Arbetet sker i samarbete med Statens Institutionsstyrelse och mycket talar för att detta kan resultera i att Behandlingspedagog blir en profession med statligt normerade utbildningsmål – och att vårt arbete kommer att ligga till grund för det. Nya kursplanemål beräknas kunna antas på BALSAMS årsmöte i februari. Med de nya kursplanemålen planeras också en valideringsutbildning tillsammans med några av BALSAM-skolorna eller BALSAM som deras samarbetsorganisation.

Medverkan i lärprocesser

Just nu är två områden aktuella för insatser i folkbildningen med start 2014:

  • Utbildningsdagar om Lärstilar
  • Gruppdynamisk utveckling i studiearbetet

Du bokar genom att skriva om ditt intresse och lämna kontaktuppgifter på kontaktsidan. Vi tar en snabb kontakt med dig och inleder en dialog.

Projekt

Inför 2014 planeras insatser för att arbeta mer intensivt med ett studieförbunds medlemsorganisationer när det gäller att implementera Action Learning som ett förhållningssätt i olika folkbildningsinsatser inom medlemsorganisationerna. Mer konkret om detta när vi är närmare startdatum.

Uppdrag

Action Learning Partner har uppdraget att skapa och genomföra en långsiktig process för Lärstyrd Utveckling med projektledare inom SISU – Västergötland. Ett spännande arbete som skapar kvalitet i arbetet med olika projkekt inom SISU.

Share Button