Action Learning

Utvecklas och utveckla i lärprocess. Lära med varandra och samtidigt tackla dilemman eller ta vara på möjligheter – förändra. På riktigt, i samarbete med andra, i realtid. Lärandet blir en del av uppgiften på jobbet. Arbetsplatsbaserat lärande ger stora och mer bestående förändringar av både...

Teamutveckling

Tillitsfull dynamisk utveckling gör grupper till effektiva team – Det sker med GDQ och integrerade gruppdynamiska metoder. Effektiviteten i arbetslivets grupper är ofta allt för låg men kraften i den lilla gruppen kan vara stor. Vi lösgör energi i grupper med metoder som skapar Lärstyrd...

Lärstyrd praktik

Utveckling genom reflektion och dialog. I våra händer är handledning inget ledande utan bara lärande. Vi tror att det är just lärprocesser som främjar handling. Vi tror också att reflektion över handling främjar lärande. Lärstyrd Praktik är vår handledningsmetod – stark influerad av Action Learning....

Internationellt

Gränsöverskridande lärstyrt arbete. Vi lär med och av varandra över nationsgränser. Samarbetet med likasinnade i England och lärstyrt biståndsarbete i Palestina gör skillnad.  Nu läggs aktörer från flera Afrikanska stater och Latinamerika till nätverket. Vårt internationella nätverk kännetecknas av aktivt arbete med Action Learning. Praktiker,...

Vad vill vi?

Vi tar ställning för lärstyrd utveckling av individer, grupper och organisationer. Vi vill bidra med processer som skapar kunskap, färdigheter och kompetenser. Lära med och av varandra i förhållande till verkliga dilemman, på riktigt och i realtid i stället för utbildning. Verkligheten och arbetsplatsen – lärande arena

Läs mer

Vad kan vi?

Uppdrag både i offentlig sektor, i den sociala ekonomin och i företag, tillsammans med egna lärprocesser har skapat bred kompetens att främja lärstyrd utveckling. Vår “bästa gren” är att bygga program och hållfasta lärprocesser – med Action Learning som pedagogisk ryggrad. Att inspirera för förändring är också en styrka.

Läs mer

Vad gör vi?

Vi skapar program för lärstyrda utvecklings-processer. Det gör vi tillsammans med våra uppdragsgivare. Naturligtvis kan vi också medverka eller ansvara för genomförande. Vi har också kompetens för uppföljning. Vår styrka finns i att helhetssyn och våra grundade värden syns i våra handlingar.

Läs mer

Organic Growth

organic growthOfta presenteras nya satsningar med Buller-och-Bång. Tankarna bakom satsningen är lika färdigtänkta som de metoder som satsningen är uppbyggd av.  Man tycks tro att framgång kan kopieras. Allt dette ger, enligt vår förståelse, inte särskilt goda resultat. Snarare misstänksamhet och motstånd genom att olika medarbetare upplever sin egen kompetens som oönskad och sig själva som “överkörda”. Lärstyrd Utveckling bygger på en försiktigare strategi från ett grundperspektiv som låter lärdomar som erövras löpande i utvecklingsarbetet bilda plattform för ett växande engagemang och växande utvecklingsidéer. Inte minst också ett lärande som växer till handling. Detta skapar förutsättningar för delaktighet, medansvar, effektivitet och måluppfyllelse utöver förväntningarna.

Läs mer

Lärstyrd utveckling

Ett begreplärstyrd utveckling-590x300p som Lärstyrd Utveckling är inte särskilt etablerat. Vi vågar påstå att vår defiition av begreppet är en av få. Det finns en del forskning om learning transfer – alltså vilken betydelse traditionell fortbildning har för att verklig förändring av den utbildades beteende i verksamheten skall utvecklas. Resultaten är entydiga. Kurser, avskilda från från det praktiska arbetet ger små beteendeförändringar i arbetsvardagen. De senaste 20 åren har stora resurser satsats på kurser med förmedlat kunskapsstoff som fortbildning. Så har det varit trots blygsam impact. Vi satsar på Lärstryd Utveckling som en medveten och integrerad lärprocess. Den består av både handling och lärande i interagerande och öppna system. Ett holistsikt förhållningssätt till lärande och utveckling

Läs mer